Graduate Awards

Rie Ashizawa Memorial Award

 

This award was established by the family of former graduate student Rie Ashizawa. The award recognizes outstanding performance on the doctoral qualifying examinations.

2020 - Xichen (Heather) Kong 

2019 - Hyukjun Kwon

2018 - Min Kim

2017 - Jungjun Choi  

2016 - Lu Wang

2015 - Kihwan Bae

2014 - Hyeon Ok Lee 

2013 - Ning Li

2012 - Shuya Yang and Zhutong Gu

2011 - Dean Jens

2010 - Cixiu Gao, Jitao Tang, and Basak Uysal